ALFRED DUNHILL 35mm Belt Cf Insert Chass

SKU :
601164
15,800.00 THB
免税商品  * 机场提货
In stock
运输类型 :
如何购物
购买免税商品需要在国际航班离境前24小时至55天内购买,于离境当日在国际机场柜台提货
35MM 腰带 CF INSERT CHASS LEATHER 意大利制造宽度。
材料: 牛皮、ZAMAC
更多信息
有库存 : Duty Free
品牌 : ALFRED DUNHILL
gender : Men