สินค้าปลอดภาษี

สินค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free) ช่วยให้นักเดินทางสามารถซื้อสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง เพราะสินค้าปลอดภาษีอากร เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้สินค้าราคาปลอดภาษีอากร ถูกกว่าสินค้าทั่วไป การซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรจะต้องใช้พาสปอร์ตและแจ้งไฟลท์เดินทางต่างประเทศ ขาออก/ขาเข้าประเทศไทย
นักเดินทางสามารถซื้อสินค้าสินค้าปลอดภาษีอากร หรือDuty Free ได้ที่

สนามบิน

  • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ดาวน์ทาวน์: ช็อปและรับสินค้าที่สนามบินขาออก

  • คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ
  • คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
  • คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์
  • คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต คอมเพล็กซ์
ออนไลน์: ช็อปออนไลน์และรับสินค้าที่สนามบินขาออก
กฎเกณฑ์ ด้านสิทธิในการซื้อหรือนำเข้าสินค้าปลอดภาษีอากรจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่ท่านจะเดินทางไป ท่านจึงควรศึกษา ข้ออนุญาตการซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรในประเทศที่ท่านเดินทางไปพำนักเพื่อช่วยให้การเลือกซื้อสินค้าของท่านเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุด