King Power | ช้อปดีมีคืน 2566

‘ช้อปดีมีคืน 2566’ ที่ kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER


รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อช้อปสินค้าวงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท*
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และรัฐบาลกำหนด

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มกับโครงการช้อปดีมีคืน
1.ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และชำระสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66
ที่ kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER เท่านั้น
2. สินค้าออนไลน์ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ สามารถสังเกตได้จากสินค้าที่กำกับป้าย Home Delivery โดยผู้มีสิทธิ์ขอลดหย่อนภาษี จะต้องสั่งซื้อเป็นการจัดส่งถึงที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. กรณีสั่งซื้อสินค้า Home Delivery ที่ลูกค้าเลือกให้จัดส่งและรับที่สนามบิน จะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้
5. การขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถขอย้อนหลังได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่มีการชำระสินค้า หากมีการร้องขอระหว่างการจัดส่งสินค้า หรือ หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ได้ไปกับการจัดส่งสินค้า กลับมายังบริษัทฯ ก่อน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ดำเนินการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปหลังจากที่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อคืนแล้วเท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อในใบกำกับภาษีเต็มรูปกรณีที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแล้ว ยกเว้นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเท่านั้น และลูกค้าจะต้องส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือเต็มรูป คืนกลับมายังบริษัทฯ ก่อน ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ได้รับใบกำกับภาษีฉบับจริงคืนแล้วเท่านั้น
7. หากลูกค้ามีการยกเลิกคำสั่งซื้อจะต้องคืนใบกำกับภาษีเต็มรูปให้กับทางบริษัทฯ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว
8. สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 กรณีมีการขอเข้ามาจะมีจำนวนมาก อาจจะทำให้การได้รับมีความล่าช้าได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และรัฐบาลกำหนดช้อปเลย
การขอใบกำกับภาษีเต็มรูป

คุณสามารถสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปได้พร้อมกับการสั่งสินค้า หรือขอหลังจากสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกิน 14 วัน

โดยสินค้าที่ขอใบกำกับภาษีฯ ได้ จะต้องเป็นสินค้าที่มีสัญลักษณ์ NON-DUTY FREE และเลือกทำการจัดส่งที่บ้านเท่านั้น

วิธีการขอใบกำกับเต็มรูปแบบ ในกรณีต่างๆ

กรณีการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในขั้นตอนการสั่งสินค้า

โดยการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในขั้นตอนการสั่งสินค้า ลูกค้าจะได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปพร้อมกับสินค้า


1. เมื่อทำการสั่งสินค้า และไปที่หน้ากรอกข้อมูลการจัดส่ง จะมีสัญลักษณ์ ข้อมูลสำหรับขอใบกำกับภาษีฯ เมื่อทำการกดปุ่มนี้ และระบบจะแสดงผลให้กรอกข้อมูลรายละเอียด

แสดงหน้ารายละเอียดการจัดส่ง


2. โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะขอในนามบุคคล หรือนามบริษัทได้ ตามภาพด้านล่างกรณีขอในนามบุคคลกรณีขอในนามบริษัท

กรณีการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ (My Order)

โดยการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ (My Order)
ขั้นตอนนี้สามารถขอใบกำกับภาษีได้เฉพาะสถานะสินค้า “ดำเนินการ”

1. ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ จะมีสัญลักษณ์ ข้อมูลสำหรับขอใบกำกับภาษีฯ เมื่อทำการกดปุ่มนี้ และระบบจะแสดงผลให้กรอกข้อมูลรายละเอียด

แสดงหน้าประวัติรายการสั่งซื้อ


2. โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะขอในนามบุคคล หรือนามบริษัทได้ ตามภาพด้านล่างกรณีขอในนามบุคคลกรณีขอในนามบริษัท

กรณีการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ (My Order) เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่เกิน 14 วัน

1. กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] และใส่หัวข้อว่า “ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปย้อนหลัง”
และส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อ (Tax ABB) ส่งกลับคืนที่บริษัทฯ โดยส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง

ถึง: บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด แผนก E-Business
8 คิง เพาเวอร์ คอมเพลกซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากคุณแล้วจะออกใบกำกับเต็มรูปแบบ แล้วทำการส่งผ่านจดหมายภายใน 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารแล้ว

2. ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ จะมีสัญลักษณ์ ข้อมูลสำหรับขอใบกำกับภาษีฯ เมื่อทำการกดปุ่มนี้ และระบบจะแสดงผลให้กรอกข้อมูลรายละเอียด

แสดงหน้าประวัติรายการสั่งซื้อ


3. โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะขอในนามบุคคล หรือนามบริษัทได้ ตามภาพด้านล่างกรณีขอในนามบุคคลกรณีขอในนามบริษัท

เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษีเต็มรูป

กรณีลูกค้าสั่งสินค้าแล้ว และมีความประสงค์ขอออกใบกำกับภาษี

- สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
- กรณีที่ขอใบกำกับภาาษีเต็มรูปหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปหลังจากที่ได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อคืนแล้ว และเอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อนั้นๆ เท่านั้น
- กรณีสั่งสินค้า Non-Duty Free และรับ ณ จุดรับสินค้าที่สนามบิน และประสงค์ขอใบกำกับภาษี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าทุกรายการที่รับสินค้า ณ สนามบิน


กรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ อีเมล : [email protected] หรือ King Power Contact Center : 1631 ติดต่อได้ทุกวัน 09.00–21.00 น.
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง